Salgótarjáni Tankerületi Központ Id. Szabó István Általános Iskola

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Id. Szabó István Általános Iskola

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3123 Cered, Kossuth út 49.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók életkornak megfelelő, szakszerű nevelése, oktatása. Ezzel összefüggésben kötelességeit a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62.§-a írja elő. Kapcsolattartás az intézmény vezetőjével, nevelőkkel, osztályfőnökökkel, szülőkkel. Pedagógiai munkával kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása, aktív részvétel az iskola pedagógiai és szakmai életében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, intézmény típusának megfelelő, jogszabály által előírt végzettség,
  •       Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás, valamint büntetőeljárás hatálya alatt
  •       Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       a pályázó szakmai önéletrajza
  •       az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata
  •       90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
  •       a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 1992. évi XXXIII. tv. 20. § szerinti büntetőeljárás hatálya alatt nem áll
  •       nyilatkozat (a pályázónak a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e teljes pályázati anyagának a véleményezők és döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Józsefné intézményvezető nyújt, a 06 30/798-7105 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Salgótarjáni Tankerületi Központ Id. Szabó István Általános Iskola címére történő megküldésével (3123 Cered, Kossuth út 49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/116/HR/539-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: tanító.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. május 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.