FELHÍVÁS

az általános iskolákba történő beíratásra

 

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

 

2018. április 12 - 13. (csütörtök, péntek)

8.00 órától 19.00 óráig

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

A gyermek nevére kiállított személyi azonosító,

A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:

óvodai szakvélemény,

járási szakértői bizottság szakértői véleménye,

sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye,

Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről

Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan, ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók.

TAJ kártya

Diákigazolványhoz az Okmányiroda által kiadott igazolást (Diákigazolvány hiányában a tanulónak a kedvezményes utazást nem áll módunkban biztosítani. Az okmányirodai ügyintézéshez a szülő okmányaira, valamint a gyermek személyi igazolványára/születési anyakönyvi kivonatára, lakcímkártyájára lesz szükség.)

 

 

Az alábbi dokumentumok szükség szerint:

Jogerős rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat

Jogerős határozat hátrányos, ill. halmozottan hátrányos helyzetről

Egészségpénztári igazolás tartós betegségről

Nevelési Tanácsadó javaslata

Szakértői Bizottság javaslata sajátos nevelési igényről

 

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

Az Id. Szabó István Általános Iskola

körzetébe tartozó települések: Cered, Szilaspogony, Zabar községek

A lakóhely (tartózkodási hely) szerint választható gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény (a többi tanulóval együtt nem nevelhető, oktatható enyhe értelmi fogyatékos és autista tankötelesek részére):

 

Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola

3100 Salgótarján, Acélgyári út 3/A.

 

Pásztói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

3060 Pásztó, Fő út 138.

 

A kötelező felvételt biztosító Nógrád megyei iskolák körzethatárairól szóló tájékoztató megtalálható a Nógrád Megyei Kormányhivatal honlapján: http://www.nmkh.hu

 

 

 

Simon Tibor s.k.

tankerületi igazgató

Salgótarjáni Tankerületi Központ