A tanév rendje

 

A tanév kezdő napja: 2019. szeptember 2. (hétfő)

záró napja: 2020. június 15. (hétfő)

 

A szükséges tanítási napok száma a köznevelési törvény előírása szerint: 180 nap.

A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2020/2021. tanítási évben történő feldolgozásáról.

A tanítási év lezárását követően az iskola - ha az iskola fenntartója azzal egyetért és az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja - a tanulói részére pedagógiai program végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához benyújtott kérelemben kezdeményezheti.

  

Az első félév: 2020. január 24-ig tart.

 

Az iskola 2020. január 31-ig értesíti a tanulókat, illetve a szülőket az első félév tanulmányi eredményéről. 

Az első és második félév lezárását követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezni a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. Az értekezlet jegyzőkönyvét tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak.

 

A tanítási évben nevelőtestületi értekezleten el kell végezni az adott intézményre vonatkozó, az országos kompetenciamérés, a nyelvi mérés, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos támogató rendszer, valamint a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérési adatait tartalmazó informatikai alapú diagnosztikusértékelő rendszer (NETFIT® rendszer) szerinti fizikai fittségi mérések legutolsó rendelkezésre álló adatainak elemzését, értékelését. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak.

 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő).

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő).

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2020. április 15. (szerda).

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra 6 munkanapot – tanítás nélküli munkanapként – használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével a diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

 

 

A tanítás nélküli munkanapok felhasználása (6 nap)

 

 • Bűn-és baleset megelőzési nap 1 nap
 • Helyismereti nap 1 nap
 • Gyermeknap 1 nap
 • Félévi tantestületi értekezlet 1 nap
 • Rendőrségi Bűn-és Balesetmegelőzési Nap 1 nap
 • Pályaorientációs nap 1 nap

 

Az  iskola a meghatározott szünetek mellett – a  tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha – az Nkt. 30. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával – heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

 

A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának – szükség esetén – gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat.

 

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap áthelyezést - az Nkt. 30.§(1) bekezdése értelmében, az iskolában is alkalmazni kell. Ez alapján október 13., szombat munkanap, amely napon október 22-e, hétfő kerül ledolgozásra, november 10. szombat munkanap, amely napon november 2. péntek kerül ledolgozásra, december 1-e szombat munkanap, amely napon december 24-e hétfő kerül ledolgozásra, valamint december 15. szombat munkanap, amely napon december 31. hétfő kerül ledolgozásra.

 

Szülői értekezletek, nyílt napok, fogadó órák

 

Szülői értekezletek

 

 • 2019. szeptember 24.
 • Az iskola éves munkaterve – fő feladatok, programok ismertetése.
 • A tanév helyi rendje
 • Az iskolai élet rendje, szokásai – Házirend ismertetés
 • A tanulás segítésének módjai.

 

 • 2019. október 19.
 • Pályaválasztási szülői értekezlet a 8. osztályos tanulók szüleinek.
 • Az általános iskola 2019. okt. 31-ig a 8 évfolyamra járó tanulókat, szülőket szóban tájékoztatja a felvételi eljárás rendjéről, a 7. évfolyamra járó tanulók szüleit pedig írásban tájékoztatja a középfokú iskolai felvételi eljárások közös szabályairól.)

 

 • 2020. január 24.
 • Pályaválasztási szülői értekezlet a 8. osztályos tanulók szüleinek

 

 • 2020. február 14.

 • Félévi eredmények
 • Farsang

 

Fogadó órák

 

 • Igazgatói: minden páratlan héten, csütörtökön 14-16-ig.
 • Ig. helyettesi: minden páros héten, szerdán 14-16-ig.
 • Osztályfőnöki, szaktanári, tanítói, fejlesztő pedagógusi, gyógypedagógusi, napközis nevelői, tanulószobai fogadóórák:
 • november 26-án 16-17.30-ig,
 • április 24-én 16-17.30-ig.

 

 

 

Nyílt tanítási napok

 

 • 2019. november 12-13. (kedd-szerda)

 

Minden érdeklődő szülő részt vehet a délelőtti tanítási órákon, délutáni foglalkozásokon. Célunk, hogy betekintésre adjunk lehetőséget az iskola belső világába. A szülők ezeken a napokon megfigyelhetik gyermekük iskolai tevékenységét, viselkedését órán és órán kívül.

 

 

Osztályozó- és javítóvizsgák rendje

 

 • Félévi osztályozó vizsgák: 2020. január 13-17-ig
 • Év végi osztályozó vizsgák: 2020. május 25- május 29-ig
 • Év végi javító vizsga: 2020. augusztus 23.

 

 

Tárgyi feltételek

 

Tárgyi feltételeink minden tekintetben átlagon felüliek.

 

Könyvtári állomány:

 • 10122 kötet
 • 344 CD, DVD és interaktív tananyag
 • 2077 tartós tankönyv

 

Számítástechnikai eszközök:

 • Asztali számítógép 43 db
 • Tanári laptop 17 db
 • Tanulói laptop 24 db
 • Laptop tároló 1 db
 • Interaktív tábla 7 db
 • Multifunkciós gép 2 db
 • Nyomtató 3 db
 • Fénymásoló 2 db
 • Szavazórendszer 1 db

 

 

Híradástechnikai eszközök:

 • Színes televízió 6 db
 • Video lejátszó 1 db
 • CD-s magnó 4 db
 • CD lejátszó 2 db
 • CD lejátszó hord. 2 db
 • DVD lejátszó 5 db
 • Hi-fi torony 2 db
 • Keverő-erősítő 1 db
 • Video kamera 2 db
 • Digitális kamera 1 db
 • Digitális fényképezőgép 4 db

 

 

 

 

A témahetek megszervezése

 

A  nevelési-oktatási intézmények működéséről és a  köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.  31.) EMMI rendelet (a  továbbiakban: miniszteri rendelet) 7.  § (4)  bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben az oktatásért felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti meg:

a) „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2020. március 2–6. között,

b) Digitális Témahét 2020. március 23–27. között,

c) Fenntarthatósági Témahét 2020. április 20–24. között.

(2) A  nevelési-oktatási intézmény a  munkatervében meghatározott módon részt vehet a  témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a  tantervben előírt, az  adott témával összefüggő tanítási órákat, valamint egyéb foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti.

 

Országos kompetenciamérések

 

 

Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, az R. 79. § (6) bekezdésében meghatározott méréseket, értékeléseket a 2019/2020. tanévben a Hivatal szervezi meg 2020. május 27. napjára. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a testnevelés órák kivételével számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2019. november 22-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

 

A Hivatal 2021. február 26-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat a honlapján nyilvánosságra hozza. A Hivatal az országos elemzést megküldi az oktatásért felelős miniszternek.

 

 

Idegen nyelvi mérés

 

Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a  Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A  tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a  Hivatal készíti el, a  mérést az  iskola pedagógusai 2020. május 20-án végzik el a  Hivatal által az  iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az  iskola a  mérést saját döntése alapján kiegészítheti az  idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az  érintett tanulóknál. A  méréshez szükséges adatokat az  érintett iskolák a  Hivatal részére 2019. november 22-ig, az  elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2020. június 10-ig küldik meg, a  Hivatal által meghatározott módon. A  mérések eredményét az  érintett iskola a  Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az  eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon teszi közzé 2020. június 10-ig.

 

Első évfolyamos tanulók felmérése

 

A  tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az  alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az  általános iskolák 2019. október  11-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az  óvodai jelzések vagy a  tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az  alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a  későbbiekben támogatni, és ezért a  tanító indokoltnak látja az  azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a  Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az  igazgatók 2019. október 25-ig a  Hivatal által meghatározott módon jelentik a  Hivatalnak az  érintett tanulók létszámát. Az  e  bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az  iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2019. november 29-ig kell elvégezniük.

 

Tanulmányi versenyek

 

Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat. Munkatervünk 9. számú mellékletében szerepelnek azok a tanulmányi versenyek, amelyekre tanítványainkat nevezni fogjuk.

 

 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata

 

 

 A 2019/2020. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak - az 1-4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2020. január 8. és 2020. április 24. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2020. május 29-ig töltik fel a NETFIT® rendszerbe.

 

Hatósági és szakmai ellenőrzések

 

2020. január 6. és 2020. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a  lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók magas arányával, ezen belül különösen a megelőző három év országos kompetenciamérési eredményei alapján alacsony teljesítménnyel érintett, valamint a  magas szegregációs indexszel jellemezhető köznevelési intézményekben a  lemorzsolódás megelőzése és a  teljesítmény javítása, valamint a  deszegregáció érdekében tett intézményi, fenntartói intézkedéseket és azok megvalósulását.

 

Az ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2020. június 30-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére.