A tanév rendje

 

A tanév kezdő napja: 2018. szeptember 3. (hétfő)

záró napja: 2019. június 14. (péntek)

 

A szükséges tanítási napok száma a köznevelési törvény előírása szerint: 181 nap.

  

Az első félév: 2019. január 25-ig tart.

 

Az iskola 2019. február 1-ig értesíti a tanulókat, illetve a szülőket az első félév tanulmányi eredményéről. 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök). 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).

 

 

A tanítás nélküli munkanapok felhasználása (6 nap)

 

 • Bűn-és baleset megelőzési nap 1 nap
 • Helyismereti nap 1 nap
 • Gyermeknap 1 nap
 • Félévi tantestületi értekezlet 1 nap
 • Szakmai nap 1 nap
 • Pályaorientációs nap 1 nap

 

 

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap áthelyezést - az Nkt. 30.§(1) bekezdése értelmében, az iskolában is alkalmazni kell. Ez alapján október 13., szombat munkanap, amely napon október 22-e, hétfő kerül ledolgozásra, november 10. szombat munkanap, amely napon november 2. péntek kerül ledolgozásra, december 1-e szombat munkanap, amely napon december 24-e hétfő kerül ledolgozásra, valamint december 15. szombat munkanap, amely napon december 31. hétfő kerül ledolgozásra.

 

Szülői értekezletek, nyílt napok, fogadó órák

 

Szülői értekezletek

 

2018. szeptember 25.

Az iskola éves munkaterve – fő feladatok, programok ismertetése.

A tanév helyi rendje

Az iskolai élet rendje, szokásai – Házirend ismertetés

A tanulás segítésének módjai.

2018. október 19.

Pályaválasztási szülői értekezlet a 8. osztályos tanulók szüleinek.

Az általános iskola 2017. okt. 31-ig a 8 évfolyamra járó tanulókat, szülőket szóban tájékoztatja a felvételi eljárás rendjéről, a 7. évfolyamra járó tanulók szüleit pedig írásban tájékoztatja a középfokú iskolai felvételi eljárások közös szabályairól.)

2019. január 25.

Pályaválasztási szülői értekezlet a 8. osztályos tanulók szüleinek

 

2019. február 12.

Félévi eredmények

Farsang

2019. május 9.

Tanulmányi kirándulások, tájékoztatás a várható tanulmányi eredményekről

(nem kötelező)

 

 

Fogadó órák

 

Igazgatói: minden páratlan héten, csütörtökön 14-16-ig.

Ig. helyettesi: minden páros héten, szerdán 14-16-ig.

Osztályfőnöki, szaktanári, tanítói, fejlesztő pedagógusi, gyógypedagógusi, napközis nevelői, tanulószobai fogadóórák:

november 27-én 16-17.30-ig,

április 24-én 16-17.30-ig.

 

 

 

Nyílt tanítási napok

 

2018. november 13-14. (kedd-szerda)

 

Minden érdeklődő szülő részt vehet a délelőtti tanítási órákon, délutáni foglalkozásokon. Célunk, hogy betekintésre adjunk lehetőséget az iskola belső világába. A szülők ezeken a napokon megfigyelhetik gyermekük iskolai tevékenységét, viselkedését órán és órán kívül.

 

Tárgyi feltételek

 

Tárgyi feltételeink minden tekintetben átlagon felüliek.

 

Könyvtári állomány:

 • 10122 kötet
 • 344 CD, DVD és interaktív tananyag
 • 2077 tartós tankönyv

 

Számítástechnikai eszközök:

 • Asztali számítógép 43 db
 • Tanári laptop 17 db
 • Tanulói laptop 24 db
 • Laptop tároló 1 db
 • Interaktív tábla 7 db
 • Multifunkciós gép 2 db
 • Nyomtató 3 db
 • Fénymásoló 2 db
 • Szavazórendszer 1 db

 

 

Híradástechnikai eszközök:

 • Színes televízió 6 db
 • Video lejátszó 1 db
 • CD-s magnó 4 db
 • CD lejátszó 2 db
 • CD lejátszó hord. 2 db
 • DVD lejátszó 5 db
 • Hi-fi torony 2 db
 • Keverő-erősítő 1 db
 • Video kamera 2 db
 • Digitális kamera 1 db
 • Digitális fényképezőgép 4 db

 

 

 

 

Országos kompetenciamérések

 

 

Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, az R. 79. § (6) bekezdésében meghatározott méréseket, értékeléseket a 2018/2019. tanévben a Hivatal szervezi meg 2019. május 29. napjára. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a testnevelés órák kivételével számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2018. november 23-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

  

A Hivatal 2020. február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat a honlapján nyilvánosságra hozza. A Hivatal az országos elemzést megküldi az oktatásért felelős miniszternek. 

 

Idegen nyelvi mérés

 

 Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a mérést az iskola pedagógusai 2019. május 22-én végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a mérést saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2018. november 23-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2019. június 12-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. A mérések eredményét az érintett iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon teszi közzé 2019. június 12-ig.

 

Első évfolyamos tanulók felmérése

 

 A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2018. október 12-éig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2018. október 26-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal kell elvégezniük.

 

Tanulmányi versenyek

 

Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat. Munkatervünk 9. számú mellékletében szerepelnek azok a tanulmányi versenyek, amelyekre tanítványainkat nevezni fogjuk.

 

 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata

 

 

 

 A 2018/2019. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak - az 1-4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2019. január 9. és 2019. április 26. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2019. május 31-ig töltik fel a NETFIT® rendszerbe.